روش بدست اوردن طالع و اشکال حروف
بزرگان علم حروف، حروف را به اشکال مختلفی تقسیم کرده اند از جمله ابجد کبیر، ابجد صغیر، ابتث کبیر،ابتث صغیر.

در علوم غریبه برای اخفاء اقلام مختلفی وجود دارد از جمله: قلم داودی، قلم عبری، قلم سریانی که خود سه نوع است، قلم یونانی، قلم فلقراطومات، قلم جابرابن حیان، قلم صابی، قلم سبتی که دایره سبتی را بر اساس آن نوشته اند، قلم دیلمی که سه نوع است، قلم غبار، قلم ریحان که پنج نوع است، قلم سنبل و...کیفیت و اعداد منسوب به حروف ابجد
ا=1 ب=2 ج=3 د=4 ه=5 و=6 ز=7 ح=8 ط=9 ی=10 ک=20 ل=30 م=40 ن=50 س=60 ع=70 ف=80 ص=90 ق=100 ر=200 ش=300 ت=400 ث=500 خ=600 ذ=700 ض=800 ظ=900 غ=1000حروف آتشی شرقی: ا ه ط م ف ش ذ
حروف بادی غربی: ب و ی ن ص ت ض
حروف آبی شمالی :ج ز ک س ق ث ظ
حروف خاکی جنوبی: د ح ل ع ر خ غ

معنی کلمات برگرفته از ابجد کبیر
ابجد---------- بدان
هوز----------- دریاب
حطی----------- نیک فهم کن
کلمن------------ نگهدار
سعفص----------- فرومگذار
قرشت-------------- دانا باش
ثخذ------------------ واقف باش
ضظغ----------------- از پیش بدان

روش بدست آوردن طالع شخص

در علم اعداد گاهی به طالع افراد نیاز پیدا میشود لذا هرگاه خواستید طالع شخصی را بدست آورید دو راه وجود دارد

1-اسم شخص مطلوب و نام مادرش را جمع نموده دوازده تا دوازده تا طرح کنید عدد باقیمانده شماره برج طالع شخص است.

2-نام شخص مطلوب را دوازده تا دوازده تا طرح کرده عدد باقیمانده برج طالع شخص است.

برج های فلکی به ترتیب زیراند:

1- حمل

2- ثور

3- جوزا

4- سرطان

5- اسد

6- سنبله

7- میزان

8- عقرب

9- قوس

10- جدی

11- دلو

12- حوت

روش بدست آوردن درجه طالع

برای بدست آوردن درجه طالع شخص دو راه وجود دارد

1-نام مطلوب و پدرش را جمع کرده سپس سی تا سی تا طرح کنید باقیمانده شماره درجه طالع شخص است که با شمارش برج های فلکی به تعداد آن به درجه طالع شخص پی میبرید.

2-نام شخص مطلوب را سی تا سی تا طرح کرده و مثل روش قبل برج درجه طالع را بدست می آوریم.