آزادی در ادبیات مبارزه ای [Only registered and activated users can see links. ] ره همواره یکی از اهداف مهم بوده و همواره در‏‏مبارزات قبل از[Only registered and activated users can see links. ]، این کلمه در بیانات ایشان مکرراً ذکر شده است.‏‏
‏‏ در [Only registered and activated users can see links. ] به ملتهای کشورهای اسلامی توصیه می شود که انتظار‏‏نداشته باشند که از خارج کسی به آنها در رسیدن به هدف که آن اسلام و پیاده کردن‏‏احکام اسلامی است کمک کند و خود آنها باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را‏‏تحقق می بخشد قیام کنند.‏‏ ‏ به باور امام امضاءکنندگان حقوق بشر و از جمله آمریکا، اصلی ترین پایمال کنندگان‏‎‎‏این حقوق در ایران و سایر کشورهای اسلامی هستند و همین کشورها به عنوان مهد ‏‎‎‏تمدن و دموکراسی و آزادی، بیشترین آزادی را از ملل مسلمان سلب کرده اند. لذا ایشان‏‎‎‏در بیانات متعددی کذب ادعاهای آزادیخواهی و دموکراسی طلبی غربیها بخصوص‏‎‎‏آمریکا را برملا نموده و اذناب داخلی آنها را چه در ایران و چه در سایر بلاد اسلامی در‏‎‎‏این زمینه همپالکی اربابانشان به شمار آورده اند.‏‏ [Only registered and activated users can see links. ] ، [Only registered and activated users can see links. ]