سحابی قلب چقدر قدرت دارد؟ سحابی گسیلشی بزرگ IC 1805 شبیه یک قلب به نظر میاید.


انرژی تابشی این سحابی و همچنین شکل ابرهای گاز و غبار آن، توسط بادهای ستاره ای و تشعشات ستارگان داغ و بزرگ در خوشه ستاره ای تازه متولد شده Melotte 15 تأمین می شود. این تصویر تلسکوپی عمیق، نورهای فراگیر از خطوط باریک انتشار از اتم های هیدروؤن، اکسیژن و گوگرد در این سحابی را نشان میدهد.


میدان دید از تصویر در آسمان بیش از دو درجه گستردگی دارد، بنابراین این مقدار بزرگتر از 4 برابر قطر یک ماه کامل است. قلب کیهانی در صورت فلکی ذات الکرسی (Cassiopeia)، ملکه‌ی اسطوره ای اتیوپی، در بازوی برساووش در کهکشان راه شیری جای گرفته است.تصاویر بیشتر از سحابی قلب:


سحابی گسیلشی بزرگ ic 1805 شبیه یک قلب

سحابی گسیلشی بزرگ ic 1805 شبیه یک قلبسحابی گسیلشی بزرگ ic 1805 شبیه یک قلبسحابی گسیلشی بزرگ ic 1805 شبیه یک قلب