این مقاله را با موضوعیت هدر رفت غذا وفقر و گرسنگی درجهان شروع میکنیم با این توضیح که فقر وگرسنگی همیشه به عنوان یکی از چالشهای بزرگ در زندگی بشر بوده که از دلایل عمده ان افزایش جمعیت واز سوی دیگر کاهش منابع در کره زمین است ولی با این وجود وپس مطالعات گسترده کارشناسان دریافتند که غذا به اندازه کافی در نقاط مختلف جهان وجود دارد که با یک مدیریت درست وجهانی می توان به طور کلی فقر وگرسنگی را ریشه کن کرد که یکی از ملزومات این کار جلوگیری از هدر رفت غذا در نقاط مختلف جهان می باشد.


بسته بندی صنایع غذاییبرای جلوگیری از هدر رفت [Only registered and activated users can see links. ] مخصوصا هنگام جابجایی میان نقاط مختلف جهان نیازمند بسته بندی اصولی ان محصول بسته به نوع ان هستیم پس بسته بندی نقش بسزایی دراین امر دارد وبه طور کلی میتوان گفت که غذا محور اصلی فعالیتهای بشر بوده و صنعت بسته بندی نقش موثری در حفظ این محور داردپس در نتیجه مهمترین بازار [Only registered and activated users can see links. ] است.بسته بندی صنایع غذایی


بسته بندی با ظاهر بخشیدن به مواد غذایی و بالا بردن ماندگاری مواد غذایی کمک بزرگی به صنعت غذایی میکند،همانطور که میبینید مواد غذایی مختلفی در نقاط مختلف جهان با توجه به شرایط اب وهوایی مختلفی که وجود دارد در حال جابجایی است برای مثال میتوان به میوه اشاره کرد که سالانه مقادیر زیادی بین کشورهای مختلف در حال جابجایی است که اگر بسته بندی درستی نداشته باشد مقدار زیادی از ان هدر میرود یا اگر بخواهیم به نمونه دیگری اشاره کنیم میتوانیم به اب معدنی اشاره کنیم که میبینیم در کشور خود ما با توجه به وجود برندهای بزرگ اب معدنی داخلی میبینیم که برندهای خارجی هم در بازار موجود هست وهمینطور نمونه های مشابه دیگر که با توجه به این توضیحات میتوان گفت که در حال حاضر صنعت بسته بندی محور اصلی [Only registered and activated users can see links. ] است که با توجه به نواوریهایی که در این صنعت شاهد ان هستیم میبینیم که نقش بسزایی در بازار فروش مواد غذایی و حفظ و ماندگاری ان دارد و در نتیجه باید نگاه ویژه ای به این صنعت داشت وانرا حمایت کرد تا بتوانیم به ریشه کن کردن فقر وگرسنگی کمک کنیم.


[Only registered and activated users can see links. ]