برای این منظور شرایطی وجود دارد و مدارکی لازم است به به مختصری از آن میپردازیم ولی جهت مطالعه بیشتر میتوانید به سایت موسسه فکر برتر مراجعه کنید.
شرایطی که لازم است:
_معرفی حداقل 3 نفر به عنوان اعضاء هیات موسس برای موسسه چند منظوره و دو نفر برای موسسه تک منظوره
_افراد متاهل حداقل باید 25 سال و افراد مجرد حاقل 27 سال داشته باشند.
_داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن(حداقل)
_داشتن صلاحیت علمی و تخصصی و سوابق فرهنگی و هنری متناسب با موضوع فعالیت
_داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم(ویژه ی آقایان)
_داشتن امکانات کافی و مناسب
_داشتن سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره
_نداشتن سوء پیشینه کیفری به تایید مراجع ذیصلاح و برخورداری از حسن شهرت
_مهجور نبودن و نداشتن ورشکستگی به تقلب و تقصیر

و مدارکی لازم است:
_تکمیل درخواست تاسیس با ذکر دلایل توجیهی و معرفی مدیر مسئول
_تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی (توسط همه اعضاء هیات موسس) در 2 نسخه
_یک نسخه اساسنامه به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی
_صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به انضمام صورتجلسه هیات مدیره
_کپی برابر با اصل از شناسنامه و کارت ملی
_کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی یا معادل آن(مدرک کارشناسی یا بالاتر)
_کپی برابر با اصل گواهی خدمت وظیفه عمومی یا داشتن برگ معافیت دائم(ویژه آقایان)
_4 قطعه عکس 3 در چهار جدید با درج نام و نام خانوادگی
_ارائه سوابق مستند در حوزه فعالیت های پیشنهادی
_اصل گواهی مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر برای تمامی اعضای موسس و عدم اعتیاد به مواد مخدر برای مدیر مسئول