از گردهم آمدن چند مهندس در یک رشته یا رشته های مختلف، شرکت مهندسی مشاور شکل می گیرد. فعالیت این شرکت در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های تخصصی است. شرکت های مهندسی مشاور را می توان در انواع قالب های سهامی خاص، مسئولیت محدود و تضامنی ثبت کرد. اگر برای شرکتتان قالب سهامی خاص را انتخاب کرده اید باید حد اقل هایی را بدانید و آنها را رعایت کنید. این حد اقل ها به این صورت هستند:
* سرمایه مورد نیاز حد اقل 100 هزار تومان
* میزان سرمایه ای که باید به صورت نقد پرداخت شود 35 درصد است.
* اعضای شرکت 3 نفر و تعداد بازرسان دو نفر باید باشد. ( بازرسان نیاید از اعضای شرکت باشند.)
اگر قالب مد نظر شما از نوع سهامی خاص باشد این حد اقل ها را باید رعایت کنید:
++شرکت شما از دو نفر باید تشکیل شده باشد. تعداد اعضای شرکت کمتر از دو نفر نمی تواند باشد.
++تعهد خود را نسبت به پرداخت کل سرمایه نشان دهید و ثابت کنید.
++حداقل سرمایه 1,000,000 ریال یا همان 100 هزار تومان است.
با رعایت این شروط نیمی از راه ثبت شرکت مهندسی مشاور را پیموده اید. برای طی کردن بقیه راه کارا ثبت در کنار شماست. فقط یک تماس کافیست.
موفق باشید.