باید گفت شرایط گرفتن ویزای کاری برای مهاجرت به کانادا بسیار پیچیده است به دلیل اینکه باید یک موقعیت کاری در کانادا وجود داشته باشد که شهروندان کانایی نتوانند از ان استفاده کنند یا می توان گفت کارفرما باید ثابت کند که برای این شغل حتما نیاز به نیروی خارجی با خصوصیات ویژه دارد در این صورت نیازی به ارزیابی تاثیرات بازار کار( Labour Marketing Impact Assessmnt )می باشد که کارفرما باید ان را تهیه کند و توسط اداره کار کانادا هم تایید شود
ولی بعضی از مشاغل هم نیاز به ارزیابی تاثییرات بازار کار ندارد صرفا تاییدیه کارفرما مبنی بر دادن شغل برای سند کافی ست مثلا در بعضی از شهرها شاید نیاز به مشاغل کارگز سادع ساختمانی و اشپزخانه و مشاغلی از این قبیل باشد