الف) شناخت کامل و به روز بازار کار داخلی
ب) راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان
پ) شناسایی فرصت های شغلی در محدوده تخصص و فعالیتی که شرکت کاریابی برای آن تشکیل شده
ت) معرفی و به کارگیری کار جویان واجد شرایط در واحدهای پذیرنده
ث) تهیه گزارش های تخصصی به صورت دوره ای، مربوط به بازار کار محدوده فعالیت موسسه کاریابی برای ارائه به مراجع ذیربط
چ) راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهت یادگیری مهارت های مورد نیاز بازار کار با هماهنگی اداره کل استان
ج) وارد کردن اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازار کار به صورت به هنگام و بهره برداری از اطلاعات آن
البته شرکت های کاریابی، وظایف دیگری هم دارند اما به صورت مختصر مواردی از وبسایت موسسه حقوقی کارا ثبت، انتخاب و در این مقاله برای مطالعه دانشجویان حقوق قرار داده شد.