زبان شناسان با مقایسه زبان های مختلف دنیا و بررسی دستور زبان ، صرف افعال و تعداد الفباها به این نتیجه رسیدند که زبان عربی ، چینی ، ژاپنی ، کره ای و مجارستانی به عنوان سخت ترین و مشکل ترین زبان های دنیا شناخته شده اند .
اگر در زمان های گذشته خواندن و نوشتن و بلد بودن چهار عمل اصلی ریاضی به معنی با سواد بودن بود اما امروزه با سواد بودن معنای دیگری به خود گرفته است . دانستن یک زبان خارجی یا بلد بودن کار با کامپیوتر و استفاده از اینترنت را می توان از معیارهای باسواد بودن محسوب کرد .
یاد گرفتن هر زبانی به جز زبان مادری سخت است اما برخی از زبان ها یاد گرفتنشان سخت تر است که در قسمت بالا به آن ها اشاره شد .
در زبان عربی اصوات بسیار مهم هستند که شباهت بسیار زیادی به همدیگر دارند .
وجود هزاران کارکتر و سیستم پیچیده خط چینی به دشوارتر شدن آموختن زبان چینی منجر شده است .
برای افرادی که پیشینه آسیای شرقی ندارند یاد گرفتن زبان کره ای کار بسیار سختی است .
زبان مجارستانی جزء زبان های مستقل محسوب می شود و هنوز معلوم نشده است که ریشه های این زبان از کجا آمده است .
برای یادگیری زبان ژاپنی باید هزاران کاراکتر را به خاطر سپرد .

worldlanguage.ir