گاهی اوقات افراد از انجام تعهدات مالی خود امتناع می ورزند و به آن عمل نمی کنند . این امر در مورد اجاره خانه صادق است و گاهی مستاجرها در انجام پرداخت اجاره خانه خود تاخیر می کنند و از انجام آن امتناع می ورزند و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی بین صاحب خانه و مستاجر می شود .
چیزی که در این میان برای موجر خیلی اهمیت دارد این است که بتواند اجاره به تعویق افتاده را مطالبه نماید چرا که در بیش تر موارد گذراندن زندگی موجرین از طریق اجاره خانه است .
در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها امتناع کند موجر حق دارد که با مراجعه به دادگاه الزام مستاجر به پرداخت اجور معوقه را بخواهد .
باید این موضوع را نیز بگوییم در صورتی که دادگاه مستاجر را به پرداخت اجاره بهای معوقه محکوم نماید وی به جبران خسارت دادرسی ونیز خسارت تاخیر در تادیه این اجور نیز محکوم می شود . حتما در این خصوص با وکیل ملکی یسنا مشورت نمایید و از آن ها کمک بگیرید.