[Only registered and activated users can see links. ]:


همواره نیاز به مراقبت و رسیدگی به بیماران و حوادث دیدگان انسان را از دیرباز تا کنون به این فکرواداشته است که در زمان وقوع حوادث جاده ای و طبیعی نظیر سیل و زلزله برای به حداقل رساندن خسارات جانی و بهبود حال آسیب دیدگان در مراحل مراقبت و اقدامات اولیه تا قبل از انتقال به بیمارستان چه باید بکند؟

برای مرتفع نمودن این نیاز [Only registered and activated users can see links. ][Only registered and activated users can see links. ] هایی تحت عنوان[Only registered and activated users can see links. ][Only registered and activated users can see links. ][Only registered and activated users can see links. ][Only registered and activated users can see links. ]برای اسکان نیرو های امدادی و بیماران طراحی و ساخته است.
نکته حائزاهمیتی در [Only registered and activated users can see links. ] های بحران [Only registered and activated users can see links. ] نسبت به بقیه [Only registered and activated users can see links. ][Only registered and activated users can see links. ] وجود دارد و آن قابلیت نگهداری چند بیمار در یک[Only registered and activated users can see links. ] به طور هم زمان می باشد