وجود وسایل تیز و برنده ای مانند چاقو خطر بسیار زیادی برای کودکان دارد . چاقویی که در داخل کشوی پایین قرار گرفته حکم بازی با جان کودک را دارد . همچنین وسایل تیز دیگری مانند چکش را نباید در دسترس کودک قرار داد زیرا خطر بزرگی برای کودک به حساب می آید .
والدین باید همیشه هوشیار باشند و باید آشپزخانه را ایمن برای فرزندانشان طراحی نمایند . از این رو باید وسایل تیز و برنده را در ارتفاع بالا قرار دهند تا کودک هیچ گونه دسترسی به آن نداشته باشد . البته استفاده از قفل های مخصوص کابینت وجود داشته و می توان با کمک آن ها مانع بازکردن درب کابینت شد . پس برای رعایت ایمنی آشپزخانه و داشتن آشپزخانه کودک لحظه ای درنگ نکنید .
آشپزخانه کودک سام ست